На 02.06.2023г. УЕБ ТРЕЙДИНГ ЕООД сключи административен договор за финансиране № BG-RRP-3.005-1225-C01 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Договорът е подписан с Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“,в качеството ѝ на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация.

Кратко описание и цели на проекта

Настоящият проект има основна цел да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП). Чрез инвестицията по проекта ще се допринесе за реализирането на решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в УЕБ ТРЕЙДИНГ ЕООД. Планират се 2 дейности:“Създаване на корпоративен уебсайт” и „Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама за период от 12 месеца“.

Стойност на проекта

Стойността на проекта 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. европейско финансиране и 0,00 лв. национално финансиране.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

Kорпоративният убсайт на Уеб Трейдинг EOOД ще увеличи клиентите и ще подобри фирмения имидж на дружеството. Предоставянето на ИКТ услуги за дигитален маркетинг ще има следните положителни ефекти за интернационализацията, растежа и конкурентоспособността на фирмата: - предоставянето на точна информация до аудиторията на „Уеб Трейдинг“ ЕООД ; - привличане на внимание към бизнеса на „Уеб Трейдинг“ ЕООД и генериране на нови потенциални клиенти; - широко разпространение на информацията за продуктите, предлагани от фирмата, предвид посещението на голям брой потребители в социалните мрежи; - генериране и увеличаване на онлайн продажбите; - повишаване на информираността и надеждността на фирмата пред аудиторията; - увеличаването на продажбите и оборотите на фирмата;