Armand Basi парфюми

Испанската компания Basi е основана п рез 1948 г. като ра ботилница за високока чествен трикотаж. Комп анията бързо се разраства и през 1962 г. придобива л иценза за израбо тването и продажба та на облеклата на Chemi se Lacoste за Испания.  Пр ез 1986 г. е създадена марка та